0766.253.276
0766.253.276
boc.andrada@gmail.com

POLITICA DE PROTECTIE SI CONFIDENTIALITATE A DATELOR

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - „GDPR”.

CABINET AVOCAT IOVU ANDRADA SORANA, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare. Punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn lucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. În acest sens, cabinetul se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SCOPUL prelucrării datelor cu caracter personal de către CABINET AVOCAT IOVU ANDRADA SORANA este acela de a desfăşura activităţi de consultaţii şi cereri cu caracter juridic; asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii; redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare; asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate; apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină; activităţi de mediere; activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate; activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat; orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.TEMEIUL JURIDIC al prelucrării datelor cu caracter personal de către cabinet, îl constituie în principal art.6 alin.(1) lit.c din Regulament – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale – obligaţiile legale existente în sarcina operatorului şi activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate prin următoarele acte normative:

- Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

- Statutul profesiei de avocat.

Totodată, în temeiul art.6 alin.(1) lit.(b) din Regulament – prelucrarea este necesara pentru încheierea si executarea unui contract – având în vedere că între dumneavoastră, în calitate de client şi totodată persoană vizată, şi cabinet, în calitate de operator de date cu caracter personal, s-a încheiat sau urmeaza sa se incheie un contract de asistenţă juridică.

În scopul realizării atribuţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate anterior, cabinetul nostru prelucrează următoarele CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

 • Numele si prenumele dumneavoastră, domiciliul, codul numeric personal* şi datele din actul de identitate cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

 • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităţilor efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contratului de asistenţă juridică încheiat;

 • îndeplinirea obligaţiilor fiscale legate de plata onorariului;

 • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredinţat;

 • înaintarea către instanţe şi alte instituţii, autorităţi, organizaţii şi persoane fizice, din România şi din alte ţări, în calitate de reprezentant convenţional sau apărător a cererilor şi altor înscrisuri necesare executării mandatului încredinţat;

 • îndeplinirea obligaţiilor instituite de lege în sarcina avocaţilor;

 • îndeplinirea obligaţiei profesionale de ţinere a evidenţei contractelor încheiate de forma de exercitare a profesiei de avocat.

 • Numărul de telefon, adresa dumneavoastră de e-mail pentru:

 • comunicarea cu dumneavoastră

 

 • Prelucrăm datele cuprinse în solicitările şi informările dumneavoastră către noi şi datele prepuşilor şi terţilor cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceţi la cunoştinţă, pentru:

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistenţă juridică şi reprezentare avocaţială;

 • realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocaţiale şi scopurile legitime ale avocatului.

 • Apartenenţa la sindicate

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistenţă juridică şi reprezentare avocaţială în domeniul dreptului muncii

 

 • Date privind sănătatea dumneavoastră

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistenţă juridică şi reprezentare avocaţială în domeniul dreptului muncii, civil şi penal.

 

 • Datele de cont bancar

 • pentru transferul pe contul bancar a platilor

 

Conform Regulamentului, în situaţiile excepţionale în care operăm cu următoarele CATEGORII SPECIALE DE DATE: Originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane, date privind sanătatea sau date privind viaţa sexuala sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, fiind vorba despre date sensibile, se impune un standard de protectie superior.

 

Pentru prelucrarea datelor cu caracter special, pe langa identificarea unui temei de prelucrare potrivit art.6 din Regulament, se impune indeplinirea si uneia dintre conditiile reglementate de art.9 alin.(2) din Regulament, respectiv:

 • Consimtamantul explicit al persoanei vizate

 • Prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau persoanei vizate;

Vă aducem la cunoştinţă faptul că nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată şi nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm şi asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligaţiilor legale. Confidenţialitatea reprezintă pentru noi nu doar o obligaţie profesională, ci şi o valoare esenţială.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor legale. Documentele care înglobează datele care nu vor mai fi necesare, urmează a fi distruse sau şterse, la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor de arhivare.

DESTINATARII datelor cu caracter personal sunt împuterniciţii operatorului, angajaţii operatorului, departamentul de contabilitate, resurse umane, instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notarii publici şi executorii judecătoreşti, organele administraţiei publice şi instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice, în condiţiile legii.

NU intenţionăm transferarea acestor date către o altă companie (societate de marketing şi publicitate).

NU intenţionăm transferarea acestor date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.

Informațiile privind datele cu caracter personal sunt comunicate, la cerere, următorilor destinatari sau categorii de destinatari: Ministerul Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia, autoritățile publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei, autorităților/instituțiilor din administrația publică, misiuni diplomatice străine acreditate în România, autorități/instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat, alte entități de drept public sau privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile legii.

În cazul în care sunt solicitate și alte date cu caracter personal, solicitanții trebuie să justifice un interes legitim, în condițiile legii.

Datele cu caracter personal obținute de la operator pot fi prelucrate de către solicitanți numai în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv furnizate, cu excepția situaţiilor prevăzute de lege.

În cazul în care solicitantul intenționează prelucrarea datelor cu caracter personal obținute de la operator, acesta are obligația de a respecta prevederile legale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

DURATA stocării şi prelucrării datelor cu caracter persoanal este determinata, atat timp cât există contractul de asistenţă juridică încheiat între părţi, în situatia unui litigiu, pe durata necesară soluţionării acelui litigiu, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare,pe durata obligaţiei de păstrare a evidenţelor profesionale avocaţiale.

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele DREPTURI:

 • Dreptul de acces, care înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt pelucrate datele.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opoziţie, vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

 • Dreptul la rectificare, se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), înseamnă că aveţi dreptul de a solicita să vă ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care cabinetul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată, datată şi transmisă la sediul nostru, respectiv pe fax sau email la datele indicate mai sus; iar operatorul va soluţiona cererea fara intarzieri nejustificate, în termen de o luna, iar în cazuri excepţionale, în care cererea persoanei vizate este una complexă, solutionarea acesteia va avea loc într-un termen de maxim 3 luni, aspect ce va fi notificat solicitantului.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare.

De asemenea, în calitate de persoană vizată, nemulţumită de modul de aplicare a regulilor şi respectare a drepturilor privind protecţia datelor cu caracter personal, aveti dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poştal 0103336, email: anspdcp@dataprotection.ro sau de a vă adresa justiției.

Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră şi operatorul de date, caz în care operatorul este exonerat de răspundere.

 CABINET AVOCATURA - Andrada Sorana Boc

Timișoara, Str. Liniștei, nr. 17, bl. 92, et.1, ap.4, interfon 4, jud. Timis

0766.253.276

boc.andrada@gmail.com

www.avocatiovu.ro

Sunt de acord cu politica de confidentialitate. (citeste)