0766.253.276
0766.253.276
boc.andrada@gmail.com

ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2000

CAP. I
  Dispoziţii generale

  ART. 1
  (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.
------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
  (3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonanţe.
-----------
  Art. 1^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.
  ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 2
  Prezenta ordonanţa are ca scop crearea cadrului pentru:
  a) exercitarea dreptului la libera asociere;
  b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
  c) urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup;
------------
  Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;
-----------
  Litera d) a art. 2 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.
  ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
  f) respectarea ordinii publice.
  ART. 3
  Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.

  CAP. II
  Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

  Secţiunea 1
  Constituirea şi înscrierea asociaţiei
  ART. 4
  Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 5
  (1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul.
-----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  (2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoana juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.
  ART. 6
  (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
  (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
  a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
  c) denumirea asociaţiei;
  d) sediul asociaţiei;
  e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
----------
  Lit. f) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 46 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016.

  g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
  h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
  i) semnăturile membrilor asociaţi.
  (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
  a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);
  b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
  c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
  d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
  e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
  f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
  g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 7
  (1) Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul.
-----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
  a) actul constitutiv;
  b) statutul asociaţiei;
  c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
  d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
  (3) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
------------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  (3^1) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia consumatorilor» sau derivatele acestora.
------------
  Alin. (3^1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  (3^2) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea să cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
------------
  Alin. (3^2) al art. 7 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010.

  (3^3) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.
------------
  Alin. (3^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  (3^4) Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.
------------
  Alin. (3^4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  (3^5) Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii*).
------------
  Alin. (3^5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.
──────────
  *) Notă CTCE:
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014:
  "Art. II
  (1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice denumirea, în condiţiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3), (3^1) şi alin. (3^3)-(3^5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
  (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui termen de 2 ani înăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.
  (3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate."
──────────

  (4) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3)-(3^3) şi alin. (3^5), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.
------------
  Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  ART. 8
  (1) Asociaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifica legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  (2^1) În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.
------------
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 9
  (1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate.
------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008.

  (2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.
------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 10
  (1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  (2) În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.
  (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
  ART. 11
  (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.
-----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.
  (3) Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.
-----------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  (4) Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.
-----------
  Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  ART. 12
  (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
------------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  (2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.
──────────
  *) Notă CTCE:
  Conform art. II din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005, asociaţiile, fundaţiile, uniunile, federaţiile şi grupările de persoane juridice care nu posedă certificatul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 vor solicita eliberarea acestuia în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
──────────

  ART. 13
  (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
  (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.
------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.
-----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  ART. 13^1
  (1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
  (2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.
  (3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.
------------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 14
  Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

  Secţiunea a 2-a
  Constituirea şi înscrierea fundaţiei
  ART. 15
  (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.
------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
  ART. 16
  (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
  (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
  a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) scopul fundaţiei;
  c) denumirea fundaţiei;
  d) sediul fundaţiei;
  e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;
  g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
  h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
  i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
  (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
  a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
  b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
  c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
  d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
  e) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
  f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
  ART. 17
  (1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul.
-----------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
  a) actul constitutiv;
  b) statutul;
  c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
  d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(3^5) şi alin. (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.
------------
  Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014.

  ART. 18
  (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.
------------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
  (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplica în mod corespunzător.
  ART. 19
  (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator.
  (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.
  (3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.
------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  CAP. III
  Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

  Secţiunea 1
  Organizarea şi funcţionarea asociaţiei
  ART. 20
  Organele asociaţiei sunt:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul director;
  c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
  ART. 21
  (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
  (2) Competenţa adunării generale cuprinde:
  a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
  b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
-----------
  Litera b) a alin. (2) al art. 21 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

  c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
  d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
  e) înfiinţarea de filiale;
  f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
  g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
  h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
  (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă aceasta atribuţie este prevăzută expres în statut.
  (4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o data pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) şi c).
  (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.
  ART. 22
  (1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
  (2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
  ART. 23
  (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.
-----------
  Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  ART. 24
  (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afară asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa.
  (2) În exercitarea competentei sale, consiliul director:
  a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
-----------
  Litera a) a alin. (2) al art. 24 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.
  ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
  c) aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
  d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
  (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
  (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectiva are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
  ART. 25
  Dispoziţiile art. 22 se aplica în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23.
  ART. 26
  Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d).
  ART. 27
  (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
  (2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.
  (3) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 27^1
  (1) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.
  (2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
  (3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
  (4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
------------
  Art. 27^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 27^2
  În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
  a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
  b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
  c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
  d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
------------
  Art. 27^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  Secţiunea a 2-a
  Organizarea şi funcţionarea fundaţiei
  ART. 28
  Organele fundaţiei sunt:
  a) consiliul director;
  b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
  ART. 29
  (1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.
  (2) Consiliul director asigura realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:
  a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
  b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
-----------
  Litera b) a alin. (2) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.
  ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
  d) înfiinţarea de filiale;
  e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
  f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
  h) modificarea statutului fundaţiei;
  i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
  (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
  (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţa.
  (5) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.
  (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
-----------
  Alin. (6) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

  (7) Prevederile art. 26 se aplica în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi i).
  ART. 30
  (1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.
  (2) În cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanţa prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.
  ART. 31
  (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
  (2) Dispoziţiile art. 27 se aplica în mod corespunzător.
  ART. 32
  În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.

  CAP. IV
  Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea
-----------
  Titlul cap. IV a fost modificat de pct. 4 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  ART. 33
  (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.
-----------
  Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.
  (3) Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.
------------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 34
  Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundaţiei.
------------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 34^1
  (1) Fuziunea se face prin absorbţia unei asociaţii de către o altă asociaţie sau prin contopirea a două ori mai multe asociaţii pentru a alcătui o asociaţie nouă.
  (2) Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei asociaţii care îşi încetează existenţa între două sau mai multe asociaţii existente ori care iau astfel fiinţă.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul fuziunii sau divizării unei fundaţii.
------------
  Art. 34^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 34^2
  (1) În cazul asociaţiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.
  (2) În cazul fundaţiilor, dispoziţiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
------------
  Art. 34^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 34^3
  Abrogat.
------------
  Art. 34^3 a fost abrogat de pct. 5 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

  CAP. V
  Federaţia

  ART. 35
  (1) Doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.
  (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplica în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.
  (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.
  ART. 36
  (1) Federaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3).
  (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
  ART. 37
  (1) În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii.
  (3) Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.
------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  CAP. VI
  Obţinerea statutului de utilitate publică a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor
------------
  Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  ART. 38
  (1) O asociaţie, fundaţie sau federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
  a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;
  b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;
  c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;
  d) deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
  e) face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;
  f) face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.
------------
  Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  (2) Abrogat.
------------
  Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  ART. 38^1
  În sensul prezentei ordonanţe, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.
------------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 39
  (1) Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.
------------
  Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  (1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:
  a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;
  b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;
  c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
  d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;
  e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.
  f) situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
---------
  Lit. f) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  g) lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor;
---------
  Lit. g) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  h) copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.
---------
  Lit. h) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

------------
  Alin. (1^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (2) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
-----------
  Alin. (2) al art. 39 a fost revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.
  ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  (3) În vederea stabilirii autorităţii prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării cererii.
------------
  Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 40
  (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoaşterea. În caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.
  (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei.
------------
  Art. 40 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

-----------
  Art. 40^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

  ART. 41
  (1) Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:
  a) dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică;
------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte ca asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
  d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
  e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  f) obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

-----------
  Alin. (2) al art. 41 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

  (2) Recunoaşterea utilităţii publice incumbă asociaţiei sau fundaţiei următoarele obligaţii:
  a) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
  b) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
  c) obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
-----------
  Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

-----------
  Art. 41^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

-----------
  Art. 41^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.

  ART. 42
  (1) Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durata nedeterminată.
  (2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una ori mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 38 care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaştere a utilităţii publice, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei.
-----------
  Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  (3) Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (2).
-----------
  Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată.
-----------
  Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.

  ART. 43
  (1) În evidenţele contabile ale asociaţiei sau fundaţiei se vor înregistra separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici. În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.
  (2) În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60.
------------
  Art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 44
  Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
------------
  Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  ART. 45
  (1) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la condiţiile recunoaşterii statutului de utilitate publică, precum şi la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sau fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător şi federaţiilor.
  (2) O federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.
------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.

  CAP. VII
  Veniturile


avocat drept penal, firma avocatura, asistenta juridica, asistenta juridica, avocat drept penal

CABINET AVOCATURA - Andrada Sorana Boc

Timișoara, Str. Liniștei, nr. 17, bl. 92, et.1, ap.4, interfon 4, jud. Timis

0766.253.276

boc.andrada@gmail.com

www.avocatiovu.ro

Sunt de acord cu politica de confidentialitate. (citeste)